นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม กลมเกลี้ยง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม กลมเกลี้ยง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Nikom Klomkliang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 เล็ก วันทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 จรัญ บุญกาญจน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 กำชัย นุ้ยธิติกุล รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วิทวัส แจ้งเอี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/12/2559 ปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี Chemical Engineering B.Eng. (Chemical Engineering) Suranaree University of Technology
2551 ปริญญาโท Chemical Engineering M.Eng. (Chemical Engineering) Suranaree University of Technology
2555 ปริญญาเอก Chemical Engineering Ph.D. (Chemical Engineering) Suranaree University of Technology

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2563-02-21 09:56:09

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2563-02-21 10:01:27