นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. สุรชัย วงชารี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. สุรชัย วงชารี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. surachai wongcharee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-754316
  • อีเมล : surachai.wongcharee@outlook.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่สนใจ
Water and Wastewater treatment process and design Adsorption kinetics and isotherm modeling Materials science (Nanomaterial for water and wastewater treatment) Sorption Biosorption Air pollution control and design Application of adsorption and desorption in water and wastewater treatment Design Expert (RSM modeling) for water and wastewater treatment Industrial innovation Economic engineering CSR-DIW CSR-beginner Eco-Factory GI (green industry) ISO-140001
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภชัย บุญนำมา วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 อัศวิน สืบนุการณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 ชลิตา แก้วบุตรดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 อำนาจ เรืองชัยวัตร อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 จุณจะรา ทุยไธสง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 จีรภัทร์ จอดนอก อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 สถิตรัตน์ รอดอารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 อาชว์ พรหมรักษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21/08/2562 19/07/2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2551 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2557 ปริญญาโท School of Civil and Surveying Engineering Engineering management University of Southern Queensland
2561 ปริญญาเอก School of Civil and Surveying Engineering Chemical and Environmental Engineering University of Southern Queensland

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2563-02-24 09:37:52

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2563-07-22 12:45:57