นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศิวา แก้วปลั่ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศิวา แก้วปลั่ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Siwa kaewpung
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบล ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
  • โทรศัพท์ : 043-754316
  • อีเมล : siwa.k@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
สำรวจ, ทรัพยากรน้ำ, อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เจษฎาพร ศรีภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
2 กัญญารัตน์ สฤษฏ์พงศ์ทีรฆ นักวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
4 รัฐพล เกติยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
5 มนต์ชัย ปัญญาทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
6 พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
7 เจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
8 ดิเรก วรรณวัฒนกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 พีรภพ โพธิ์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
10 ปรัตถกร สิทธิสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2544 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2563-02-24 10:07:05

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2563-09-24 16:26:36