นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศิวา แก้วปลั่ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศิวา แก้วปลั่ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Siwa kaewpung
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบล ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
  • โทรศัพท์ : 043-754316
  • อีเมล : siwa.k@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม "อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 กิตติพงค์ คุณจริยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 กัมปนาท สุขมาก อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2563-02-24 10:07:05

แก้ไขล่าสุดโดย : -