นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กนกวรรณ ไปเร็ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ศุภสิน สุริยะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กนกวรรณ มีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 เดชอนันต์ บังกิโล อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 กฤตยาวดี เกตุวงศา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 อุเทน เลานำทา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-03-09 13:38:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -