นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ทันตแพทย์ นนทวัฒน์ ชื่นศิริ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ทันตแพทย์ นนทวัฒน์ ชื่นศิริ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nontawat Chuinsiri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 คัดเค้า วงษ์สวรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 การุญ เลี่ยวศรีสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ณัฐกฤตา การพานิช อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแทพย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 ขวัญชนก ละอองนวลพานิช อาจารย์ผู้ช่วยสำนักวิชาทันตแพทย์ศาาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 ศิริพร ทิมปาวัฒน์ หัวหน้าสาขาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น สำนักสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 คมขำ พัฒนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 สุริยันต์ ธรรมราช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วิลาสินี วิจิตรานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 วรชัย เจริญสวรรค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/06/2561 ปัจจุบัน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ ทันตแพทย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2563-03-09 13:40:43

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2563-03-09 13:41:56