นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. มาหะมะ เซะบากอ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. มาหะมะ เซะบากอ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Mahamah Sebakor
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โทรศัพท์ : 053-916748
  • อีเมล : mahamah.seb@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
- Network, Wireless, IOT - AI - Machine learning
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชลิดา จันทจิรโกวิท อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 อังศนา พงษ์นุ่มกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ศรีนวล ฟองมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 รุ่งโรจน์ สุขใจมุข นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 อนุสรณ์ ใจแก้ว รองคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 เศรษฐชัย ใจฮึก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 จักรี พิชญ์พิบุล รองคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 สำราญ ไชยคำวัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-03-10 15:11:32

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-09-06 12:04:21