นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. มาหะมะ เซะบากอ

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภัทรียา สิงห์พันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กานต์ โสภณรณฤทธิ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ยืนยง กันทะเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 โสภณวิชญ์ คำพิลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 เนติรัฐ วีระนาคินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 พฤฒ ธนรัช อาจารย์ประจำภาควิชาวิชาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 นภัสกร กรวยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 สุรีวัลย์ บุตรชานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 อซีส นันทอมรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-03-10 15:11:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -