นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กรวิทย์ ฟักคง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กรวิทย์ ฟักคง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Korawit Fakkhong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • อีเมล : korawit.fak@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กาญจนา ชุมสงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2 ชุติกร ปรุงเกียรติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 อัจฉรพร เฉลิมชิต อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
4 สุนทรียา ไชยปัญหา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 ธันวาพร วิมลชัยฤกษ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
6 อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ฐิติ ราศรีกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9 เทียนทิพย์ บัณฑุพาณิชย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-03-11 15:22:06

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-09-06 17:07:57