นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กรวิทย์ ฟักคง

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ฐิติ ราศรีกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 เทียนทิพย์ บัณฑุพาณิชย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 นิวิท เจริญใจ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-03-11 15:22:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -