นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ภก.ดร. กฤตภาส กังวานรัตนกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ภก.ดร. กฤตภาส กังวานรัตนกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. KRITTAPHAS KANGWANRATTANAKU
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A systematic review of the development and testing of additional dimensions for the EQ-5D descriptive system งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ปานวาด ศิลปวัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เจนจิรา ทิพย์ชะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ทิพปภา พิสิษฐ์กุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 พัชรี กองภาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 วิธู ดิลกธรสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ปัทมวรรณ โกสุมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 โอฬาริก อะสุพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 เสริมวุฒิ จันทร์นวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10/06/2553 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2563-03-23 11:20:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -