นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ภก.ดร. กฤตภาส กังวานรัตนกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ภก.ดร. กฤตภาส กังวานรัตนกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. KRITTAPHAS KANGWANRATTANAKU
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A systematic review of the development and testing of additional dimensions for the EQ-5D descriptive system งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Psychometric properties comparison between EQ-5D-51 and EQ-5D-31 in the generalThai population งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชณิชา จินาการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
2 นาวิน มานะชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สุภาภรณ์ อุดมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ชามิภา ภาณุดุลกิตติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ปฏิวิชช์ สาระพิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ฤทัยรัตน์ โพธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ทินพันธุ์ เนตรแพ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ชำมะเลียง เชาว์ธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 รัตนะ ยศเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 ปริญญารัตน์ จินโต อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10/06/2553 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2563-03-23 11:20:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -