นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ภก.ดร. กฤตภาส กังวานรัตนกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ภก.ดร. กฤตภาส กังวานรัตนกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. KRITTAPHAS KANGWANRATTANAKU
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A systematic review of the development and testing of additional dimensions for the EQ-5D descriptive system งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ดรุณี มูลโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 นภาภรณ์ จันสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 อิสระ ทับสีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กันต์ฤทัย สังฆะโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ศราวุธ เจะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 สมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10/06/2553 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2563-03-23 11:20:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -