นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. สมชาย สวัสดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. สมชาย สวัสดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Somchai Sawatdee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • อีเมล : somchai.sa@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Formulation and stability evaluation of cream containing Chromolaena odorata and Centella asiatica leaf extracts 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Formulation Development of Albendazole-Loaded Self-Microemulsifying Chewable Tablets to Enhance Dissolution and Bioavailability 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Lamellar phase behavior and molecular interaction of a thermoresponsive poloxamer and crosslinked poly (vinyl alcohol) hydrogel 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Development of cosmetic cream containing a pharmaceutical cocrystal of salicylic and phenylalanine 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Development of nanodispersion-based sildenafil metered-dose inhalers stabilized by poloxamer 188: A potential candidate for the treatment of pulmonary arterial hypertension 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 DETERMINATION OF MEFENAMIC ACID IN A TOPICAL EMULGEL BY A VALIDATED HPLC METHOD 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Oral bioavailability and pharmacokinetics of sildenafil citrate dry foam tablets in rats 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Stability-Indicating HPLC Method for Determination of Naproxen in an Extemporaneous Suspension 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Quantitative analysis of povidone-iodine thin films by X-ray photoelectron spectroscopy and their physicochemical properties 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Host-guest interactions between sildenafil and cyclodextrins: Spectrofluorometric study and molecular dynamic modeling. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Determination of Quinine Sulfate in Extemporaneous Suspension by Stability Indicating High Performance Liquid Chromatography 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Evaluation of topical spray containg Centella asiatica extract and efficacy on excision wounds in rats 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Inclusion complexes between sildenafil citrate and cyclodextrins enhance drug solubility 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 The efficacy of topical spray containing Centella asiatica extract on excision wound healing in rats 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ทำนา ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystal are not stable? 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Physicochemical and Microbiological Stability of Extemporaneous Sildenafil Citrate Oral Suspension 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Method validation for determinination of sildenafil citrate extemporaneous oral suspension 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Evaluation of sildenafil pressurized metered dose inhalers as a vasodilator in umbilical blood vessels of chicken egg embryos 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Factors affecting the stability and performance of ipratropium bromide; fenoterol hydrobromide pressurized metered dose inhalers 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Development of a stable latanoprost solution for use as eye drops 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Analytical validation of sildenafil citrate inhaler preparation 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Sildenafil citrate monohydrate-cyclodextrin nanosuspension complexes for use in metered-dose inhalers 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 Stabilization of luteinizing hormone releasing hormone and its bioactivity 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Preparation of isoniazid as dry powder formulations for inhalation by physical mixing and spray drying 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 คะนึงนิตย์ ชูช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กิจจา สว่างเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-04-02 13:46:37

แก้ไขล่าสุดโดย : -