นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วีระพน ภานุรักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วีระพน ภานุรักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Weerapon panurag
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 088-5632966
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภาสกร ธนศิระธรรม อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 วรรณพร สารภักดิ์ อาจารย์สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3 ปิยศักดิ์ ถีอาสนา อาจารย์สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
4 สิริวิวัฒน์ ละตา อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 ไชยยันต์ สกุลไทย อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
6 สุนันทา กลิ่นถาวร อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
7 ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
8 เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 รัชนีวรรณ ขำประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 วุฒินันท์ น้อยหัวหาด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สร้างโดย : โฉมลัดดา หลุยภูงา 2563-05-20 11:42:35

แก้ไขล่าสุดโดย : -