นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศิวดล กัญญาคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศิวดล กัญญาคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. siwadol kanyakam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: "อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ "
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-713080 ต่อ 9
  • อีเมล : siwadolkanyakam@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรพจน์ งามชมภู "อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 ธัชชัย เทพกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 วสวัชร นาคเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 วรพจน์ เสรีรัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 วาปี มโนภินิเวศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ชวิศ บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ณรงค์ เพชรชารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 โพธิ จ้าวไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : โฉมลัดดา หลุยภูงา 2563-05-20 11:50:59

แก้ไขล่าสุดโดย : -