นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ธัชชัย เทพกรณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ธัชชัย เทพกรณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Thatchai Thepphakorn
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรพจน์ งามชมภู "อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 ศิวดล กัญญาคำ "อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3 วสวัชร นาคเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 วรพจน์ เสรีรัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 วาปี มโนภินิเวศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ชวิศ บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ณรงค์ เพชรชารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 โพธิ จ้าวไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-05-20 22:41:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -