นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Khuanjarat Choengpanya
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพจากสารสกัดมะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญญภา วงศ์ปัสสา รองผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 สุกัญญา งามชมภู ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4 ธนันชัย สิงห์มาตย์ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 ศิรินทร เลียงจินดาถาวร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 วรพจน์ งามชมภู อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 ศิวดล กัญญาคำ อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8 ปิยศักดิ์ ถีอาสนา อาจารย์สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
10 ฐิตาภรณ์ การรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2561 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2503 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2504 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2505 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2563-05-25 17:35:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -