นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Wittawat Tipsaenprom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: "อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร "
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 080-3259259
  • อีเมล : tsp_witt@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เจษฎาพร ศรีภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
2 กัญญารัตน์ สฤษฏ์พงศ์ทีรฆ นักวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
4 รัฐพล เกติยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
5 มนต์ชัย ปัญญาทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
6 พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
7 เจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
8 ดิเรก วรรณวัฒนกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 พีรภพ โพธิ์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
10 ปรัตถกร สิทธิสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : โฉมลัดดา หลุยภูงา 2563-05-26 09:22:08

แก้ไขล่าสุดโดย : -