นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. ศิรินทร เลียงจินดาถาวร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. ศิรินทร เลียงจินดาถาวร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sirintorn Liengjindathaworn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • โทรศัพท์ : 0897097920
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรรษมน บุษบงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
3 โสภา เภสัชพิพัฒน์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
4 สุวิสา ทะยะธง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
5 ศิริพร บุญวรกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ชนนพร ยะใจมั่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
7 จรัสศรี โนมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
8 กริญา งามสมสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
10 กรรณิการ์ จันทร์อิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง

สร้างโดย : โฉมลัดดา หลุยภูงา 2563-05-26 09:36:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -