นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ภควรรณ เศรษฐมงคล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ภควรรณ เศรษฐมงคล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Pakkawan Sethamongkol
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาทางทะเล
เรื่องที่สนใจ
Marine chemical ecology, Marine natural product
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ดวงทิพย์ อู่เงิน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 วรินพร กลั่นกลิ่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 วิชญา กันบัว อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/02/2560 ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2559 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างโดย : pimpawee rerngkasetkit 2563-05-27 13:55:04

แก้ไขล่าสุดโดย : -