นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย กฤษฎา แสนบัวคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย กฤษฎา แสนบัวคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Krisda Saen Bua Kham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 089-9448023
  • อีเมล : krisdado0i@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญญภา วงศ์ปัสสา รองผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 สุกัญญา งามชมภู ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4 ธนันชัย สิงห์มาตย์ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 ศิรินทร เลียงจินดาถาวร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 วรพจน์ งามชมภู อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 ศิวดล กัญญาคำ อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8 ปิยศักดิ์ ถีอาสนา อาจารย์สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
10 ฐิตาภรณ์ การรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สร้างโดย : โฉมลัดดา หลุยภูงา 2563-06-01 09:41:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -