นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ศรัญยภัทร บุญมี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ศรัญยภัทร บุญมี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Saranyaphat Boonmee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โทรศัพท์ : 053-917168
  • อีเมล : saranyaphat.boo@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รจนา เชื้อโคกกรวด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 วินัฐ จิตรเกาะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 ปิยะวดี สราภิรมย์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4 อนันต์ เคนท้าว อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ดวงทิพย์ อู่เงิน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วันวิสาข์ พิระภาค อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 จริยา สากยโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-06-18 12:03:44

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-08-03 14:24:33