นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย เชาวลิต พึ่งแตง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย เชาวลิต พึ่งแตง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Chawalit Puengtang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ : 055267054
  • อีเมล : swan.t@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
เรื่องที่สนใจ
ชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปิยะวรรณ นนตาบุญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 จิตรา ชามาดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ปนัดดา พรหมจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 กัญจน์ณัฏฐ์ เทอญชูชีพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 สราวุธ สัตยากวี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

KEYWORD

สร้างโดย : พรทิพย์ เหล่าทองสาร 2563-06-19 11:45:12

แก้ไขล่าสุดโดย : -