นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย เชาวลิต พึ่งแตง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย เชาวลิต พึ่งแตง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Chawalit Puengtang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ : 055267054
  • อีเมล : swan.t@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
เรื่องที่สนใจ
ชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วัชราภรณ์ ทาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 นริศรา ชาญณรงค์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 พรงาม เดชเกรียงไกรกุล ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อนุสรา พงค์จันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 อรนุช นาคชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 พสุ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

KEYWORD

สร้างโดย : พรทิพย์ เหล่าทองสาร 2563-06-19 11:45:12

แก้ไขล่าสุดโดย : -