นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Anavin Phattharaphakinworakun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053-613263 ,0-5388-5555 โทรสาร: 053-613264, 0-5388-5319.
  • โทรศัพท์ : 053-613263 ,0-5388-5555 ,053-613264, 0-5388-5319.
  • อีเมล : anavin_pat@cmru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
เรื่องที่สนใจ
พฤติกรรมศาสตร์, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, อาหาร โภชนาการในเด็กวัยเรียน, โภชนาการชุมชน, อนามัยชุมชน Children and youths, consumer behaviors, Health Behaviors, health promotion, Nutrition and Health, over nutrition
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 คัว ง็อก เลอ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
05/05/2561 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053-613263 ,0-5388-5555 โทรสาร: 053-613264, 0-5388-5319. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2561 ปริญญาตรี มนุษยนิเวศศาสตร์ อาหาร โภชนาการและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2561 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างโดย : อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล 2563-06-22 16:44:38

แก้ไขล่าสุดโดย : อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล 2563-06-22 16:56:30