นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Anavin Phattharaphakinworakun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053-613263 ,0-5388-5555 โทรสาร: 053-613264, 0-5388-5319.
  • โทรศัพท์ : 053-613263 ,0-5388-5555 ,053-613264, 0-5388-5319.
  • อีเมล : anavin_pat@cmru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
เรื่องที่สนใจ
พฤติกรรมศาสตร์, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, อาหาร โภชนาการในเด็กวัยเรียน, โภชนาการชุมชน, อนามัยชุมชน Children and youths, consumer behaviors, Health Behaviors, health promotion, Nutrition and Health, over nutrition
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนทรี สุรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ธนัชพร มุลิกะบุตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 อนุสรณ์ อุดปล้อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 รติภาคย์ ตามรภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 อรรถพล รอดแก้ว อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ปาจรีย์ นามสกุล (อังกฤษ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 เจนจิรา เล็กอุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 เพชรัชน์ อ้นโต ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/05/2561 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053-613263 ,0-5388-5555 โทรสาร: 053-613264, 0-5388-5319. อาจารย์

สร้างโดย : อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล 2563-06-22 16:44:38

แก้ไขล่าสุดโดย : อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล 2563-11-18 17:38:23