นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : MR. SUMAITT PUTCHAKARN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • อีเมล : sumaitt@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางนิเวศวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาทางทะเล
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
ทำหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล เน้น ฟองน้ำทะเล (Phylum Porifera) และเอคไคโนเดิร์ม (Phylum Echinodermata, ดาวขนนก ดาวทะเล ดาวเปราะ เม่นทะเลและปลิงทะเล) กลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates, Phylum Bryozoa, Phylum Brachiopoda และ Phylum Phoronida) นิเวศวิทยาสัตว์ทะเลหน้าดิน
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรสา เตติวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ภริตา พิมพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 จามรี เครือหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 วิลุบล กองกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 พิมพ์อุมา ธัญธนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ธีรพร พรหมมาศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 สาวิตรี สอาดเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 พลกฤต เกษตรเวทิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/03/2535 23/06/2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2529 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
2534 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2563-06-23 13:47:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -