นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. อรัชพร อนุตริยะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. อรัชพร อนุตริยะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : DR. Arachaporn Anutaliya
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางนิเวศวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
กำรแปลผลขอ้มลูอณุหภมูิ ควำมเค็ม และควำมดนันำ ้ใต้ ทะเล ที่วดัจำกทะเลโดยตรง (in-situ measurements) ใน กำรวิเครำะหท์ิศทำงและกำรผนัผวนของกระแสนำ ้ และ เชื่อมโยงควำมสมัพนั์ร์ะหวำ่งกำรผนัผวนของกระแสนำ ้ และปัจจยัทำง์รรมชำติอื่นๆ เชน่ ทิศทำงลม และสภำวะ โลกรอ้น
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรสา เตติวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ภริตา พิมพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 จามรี เครือหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 วิลุบล กองกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 พิมพ์อุมา ธัญธนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ธีรพร พรหมมาศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 สาวิตรี สอาดเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 พลกฤต เกษตรเวทิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11/02/2563 23/06/2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นักวิจัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ Environmental Scienceswith highest distinction มหำวิทยำลยัUniversity of Virginiaประเทศสหรฐัอเมรกิำ
2562 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Oceanography มหำวิทยำลยัUniversity of California San Diego ประเทศสหรฐัอเมรกิำ

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2563-06-23 16:01:44

แก้ไขล่าสุดโดย : -