นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. อรัชพร อนุตริยะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. อรัชพร อนุตริยะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : DR. Arachaporn Anutaliya
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางนิเวศวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
กำรแปลผลขอ้มลูอณุหภมูิ ควำมเค็ม และควำมดนันำ ้ใต้ ทะเล ที่วดัจำกทะเลโดยตรง (in-situ measurements) ใน กำรวิเครำะหท์ิศทำงและกำรผนัผวนของกระแสนำ ้ และ เชื่อมโยงควำมสมัพนั์ร์ะหวำ่งกำรผนัผวนของกระแสนำ ้ และปัจจยัทำง์รรมชำติอื่นๆ เชน่ ทิศทำงลม และสภำวะ โลกรอ้น
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ดวงทิพย์ อู่เงิน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วินัย แสงแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 ขวัญจรัส เชิงปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 นิกร มหาวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 ธีรภัทร จิโน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 นัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11/02/2563 23/06/2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นักวิจัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ Environmental Scienceswith highest distinction มหำวิทยำลยัUniversity of Virginiaประเทศสหรฐัอเมรกิำ
2562 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Oceanography มหำวิทยำลยัUniversity of California San Diego ประเทศสหรฐัอเมรกิำ

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2563-06-23 16:01:44

แก้ไขล่าสุดโดย : -