นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วรเทพ มุธุวรรณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วรเทพ มุธุวรรณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Vorathep Muthuwan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาทางทะเล
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
Water Quality and Management in Aquaculture Design and Management of Recirculation Aquaculture Systems Propagation and Culture of Marine Ornamental Fishes, Corals, and Other Marine Invertebrate Organisms Concept Design and Management of Public Aquarium Policy, Legislation, Standard and Best Practice in Public Aquarium, Aquatic Animal Welfare and Aquaculture
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรัชพร อนุตริยะ นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ศรัญยภัทร บุญมี อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ดวงทิพย์ อู่เงิน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
6 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ภควรรณ เศรษฐมงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วินัย แสงแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 ขวัญจรัส เชิงปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 นิกร มหาวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26/06/2531 26/06/2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2529 ปริญญาตรี ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2534 ปริญญาโท Environmental and Food Engineering Division Aquaculture Asian Institute of Technology, Thailand
2537 ปริญญาเอก Higher Diploma in Applied Science Aquaculture National University of Ireland (Cork), Cork, Ireland
2541 ปริญญาเอก School of Environment, Resources and Development Doctor of Technical Science (Aquaculture) Asian Institute of Technology, Thailand

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2563-06-26 14:17:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -