นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Donyarit Settasuwacha
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม "อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 ศิวา แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 กิตติพงค์ คุณจริยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กัมปนาท สุขมาก อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553 ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : พรทิพย์ เหล่าทองสาร 2563-06-29 14:59:35

แก้ไขล่าสุดโดย : พรทิพย์ เหล่าทองสาร 2563-06-29 15:03:55