นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Donyarit Settasuwacha
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ : 0612655353
  • อีเมล : donyarit@psru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน, วิศวกรรมขนส่งและจราจร, วิศวกรรมการทางและการก่อสร้าง, การออกแบบผังเมืองและการวางแผน
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพทูรย์ อาลัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ศิริศักดิ์ สรรพสาร นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 นพพร อินต๊ะชัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 วัลลภ โคตรพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 วัชเรศ แก่นบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 อิสรภาพ เอ็นดู อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 ธเนศ เฮ่ประโคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 สุดารัตน์ ปีนะภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553 ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : พรทิพย์ เหล่าทองสาร 2563-06-29 14:59:35

แก้ไขล่าสุดโดย : พรทิพย์ เหล่าทองสาร 2563-09-25 18:27:58