นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nattakanwadee g Khumpirapan
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาอนุภาคนาโนที่เป็นสารยับยั้งเอนไซม์อะโรมาเทสจากเสาวรส เพื่อทำให้เกิดลักษณะเพศผู้ในปลากัด 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สมชาย สวัสดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 คะนึงนิตย์ ชูช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กิจจา สว่างเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-06-30 14:13:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -