นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อุษา มากมูล กราร์

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประหยัดเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การศึกษาพฤติกรรมการเหนี่ยวนำอากาศส่วนที่สองเพื่อการเผาไหม้ในเปลวไฟแบบผสมบางส่วนโดยใช้เทคนิคการวัดความเร็วด้วยการถ่ายภาพของอนุภาค 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การทดสอบสมรรถนะเตาก๊าซชนิดความดันต่ำโดยใช้เชื้อเพลิงผสมไดเมทิลอีเทอร์ (DME) ในก๊าซหุงต้มแอลพีจี: ผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางความร้อนและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Design and Development of a Novel Self-aspirating Liquid Fuel Annular Porous Medium Burner (SLAPMB) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Performance and Analysis by Particle Image Velocimetry (PIV) of Cooker-top Burners in Thailand งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Structures and Performances of Laminar Impinging Multiple Premixed LPG-Air Flames งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยลาภ มานะกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ศุภชัย บุญนำมา วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ชลิตา แก้วบุตรดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 อาชว์ พรหมรักษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วชิรา ดาวสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปิยฉัตร วัฒนชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2549 ปริญญาโท - เทคโนโลยีพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2556 ปริญญาเอก - เทคโนโลยีพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-07 12:24:47

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-09 17:32:57