นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุกัญญา เพ็งมา

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉัตรดนัย ไชยหาญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อิทธิพล ขึมภูเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 ปาณิสรา เทพกุศล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 พลปรีชา ชิดบุรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ชัยวิวัฒน์ วงศาโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 กัมปนาท ปิยะธำรงชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 จิตรา จันโสด หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 จิรพรรณ ทองสร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2539 ปริญญาตรี - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยการเกษตรแม่โจ้
2544 ปริญญาโท - เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-07 12:24:49

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-09 17:54:43