นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุพิชญา เหล่าทอง

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)
เรื่องที่สนใจ
การผลิตสารทุติยภูมิจากเชื้อแบคทีเรียเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม, การผลิตสารมูลค่าสูงจากกระบวนการย่อยวัสดุเหลือทิ้งด้วยเชื้อแบคทีเรีย
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกากถั่วเหลือง โดยกระบวนการหมักด้วยแบคทีเรียที่คัดแยกจากถั่วหมักพื้นบ้านของไทย งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีรภัทร อินทร์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 บรรทด จอมสวรรค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 อนุสรา พงค์จันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 อรุณรัศมี แสงศิลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 เทพพร โลมารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2558 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2561 ปริญญาโท ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-07 12:24:50

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-13 13:48:53