นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จิราภรณ์ จิรัคคกุล

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)
เรื่องที่สนใจ
Plant microbiome, Microbial Community, Host-Pathogen Interaction, Plant Growth Promoting Microbes
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Culture Degeneration in Conidia of Beauveria Bassiana and Virulence Determinants by Proteomics งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Infection and colonization of tissues of the aphid Myzus persicae and cassava mealybug Phenacoccus manihoti by the fungus Beauveria bassiana. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Tenellin acts as an iron chelator to prevent iron-generated reactive oxygen species toxicity in the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 วีรพงษ์ จันทะชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 ระพีพรรณ ประจันตะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 ศรัณย์ จีนะเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 วินัฐ จิตรเกาะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8 วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ธนาวุธ ศรีสุข นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 สุพิชญา เหล่าทอง ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ศิลปากร
2547 ปริญญาโท ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2557 ปริญญาเอก ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-07 12:24:51

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-13 14:01:39