นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย สุเมธ ท่านเจริญ

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เรื่องที่สนใจ
• SMEs and Community Co – operative/Enterprise Development • Energy Engineering and Environment for Agriculture (3EforA) • Sustainable Energy and Technology Management • Development Technology • Food Engineering/Agro – Industry • Policy Study and Assessment • Renewable Energy and Applications
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ลักขณา พิทักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 อารยา มุสิกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 วนิดา สำราญรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 นิจพร ณ พัทลุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 สุชาดา สานุสันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2526 ปริญญาตรี - วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2533 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน-การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-07 12:24:51

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-13 14:16:37