นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ธนาวุธ ศรีสุข

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
เรื่องที่สนใจ
Sequence Analysis, RNA-Seq, Transcriptome, AI, Linux
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 วีรพงษ์ จันทะชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 ศรัณย์ จีนะเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 วินัฐ จิตรเกาะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7 จิราภรณ์ จิรัคคกุล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ภาคินี เทียนเฮง ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศรีภาพรรณ ธาระนารถ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553 ปริญญาโท - Bioinformatics and Systems Biology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-07 12:24:52

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-13 14:51:46