นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย กัมปนาท ปิยะธำรงชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย กัมปนาท ปิยะธำรงชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : - - -
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉัตรดนัย ไชยหาญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อิทธิพล ขึมภูเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 ปาณิสรา เทพกุศล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 พลปรีชา ชิดบุรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ชัยวิวัฒน์ วงศาโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 สุกัญญา เพ็งมา ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 จิตรา จันโสด หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 จิรพรรณ ทองสร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-10 08:49:11

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-08-14 10:10:53