นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปัญชิกา จงจิตตาภิบาล

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
ไมโครไบโอม, การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์, กระบวนการทางชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Development of simple kinetic models and parameter estimation for simulation of recombinant human serum albumin production by Pichia pastoris งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 On-line methanol sensor system development for recombinant human serum albumin production by Pichia pastoris งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 วัชรี หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 อนุพงษ์ ทานกระโทก อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 อังคณา ไพสิฐเฟื่องฟู นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหำวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 บัณฑิต ติรชุลี ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 กีรติ ตันเรือน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2539 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี เกษตรศาสตร์
2543 ปริญญาโท ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2559 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-11 10:41:07

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-13 14:06:57