นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย นรชาติ วงศ์วันดี

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
เรื่องที่สนใจ
การจัดการเรียนรู้ในถิ่นถุรกันดาร, การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วัฒนา ปัญญามณีศร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 กฤตชญา อิสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 สุทธิ มลิทอง รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 สุรินทร์ ทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 เสถียร ฉันทะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 บุญทับ กันทะเตียน นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 กวินท์ จิตอารีย์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ศศิพัชร์ เมฆรา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556 ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-14 09:58:57

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-13 14:36:09