นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย บัณฑิต ติรชุลี

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 วัชรี หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 อนุพงษ์ ทานกระโทก อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 อังคณา ไพสิฐเฟื่องฟู นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหำวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 กีรติ ตันเรือน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ธีรวุฒิ ลาภตระกูล ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2550 ปริญญาโท ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-14 09:58:58

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-13 15:01:50