นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. wanwarang paitajitdachort
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ระพีพรรณ ประจันตะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 จิราภรณ์ จิรัคคกุล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 นันทิยา พนมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ณิชากร คอนดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ชัชวินทร์ นวลศรี อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 พนิตนาฏ อู่พุฒินันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-19 11:56:18

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-08-14 11:15:15