นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุดารัตน์ หาดเพชร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุดารัตน์ หาดเพชร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sudarat Hadpech
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Occupation of a thermoresistant-scaffold (aRep) at SPI -NC cleavage site disturbs the function of HIV-I protease งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนันต์ ใจสมุทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ภัทรวดี ศรีคุณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ภักดี สุขพรสวรรค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 มยุรี ตันติสิระ คณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
8 บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/11/2556 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2560 ปริญญาเอก เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2563-07-30 11:47:49

แก้ไขล่าสุดโดย : -