นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร ศุภนิมิต เจียมพานิชยกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร ศุภนิมิต เจียมพานิชยกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Supanimit Chiampanichayakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 เพ็ญพร มีเงินลาด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4 บุษบา บุญเซ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ปริญญา ชินดุษฎีกุล อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
6 พิมพ์ทอง ทองนพคุณ อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ทัศนีธร ชื่นประทุม มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ศิริรัตน์ พันธ์เรือง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 อัมพวัน วิริยะรัตนกุล อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-30 15:02:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -