นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Supatcharee Tanasarnphiboon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การกระจายและแหล่งที่อยู่อาศัยของตัวเงินตัวทองในจังหวัดพิษณุโลก 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กมล ไม้กร่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 เชาวลิต พึ่งแตง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ปิยะวรรณ นนตาบุญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 จิตรา ชามาดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ปนัดดา พรหมจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-30 15:07:28

แก้ไขล่าสุดโดย : -