นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Supatcharee Tanasarnphiboon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การกระจายและแหล่งที่อยู่อาศัยของตัวเงินตัวทองในจังหวัดพิษณุโลก 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วัชราภรณ์ ทาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 นริศรา ชาญณรงค์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 พรงาม เดชเกรียงไกรกุล ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อนุสรา พงค์จันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 อรนุช นาคชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 พสุ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-30 15:07:28

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-11-20 16:22:51