นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร อนันต์ เคนท้าว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร อนันต์ เคนท้าว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr Anan Kenthao
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สตีเฟ่น เอลเลียต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 อลิส ชาร์ป รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ภัทรสุดา ฉายาภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พัชราวรินทร์ เรือนโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 คมกริช แก้วพนัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 วสันต์ มะโนเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ณัตฐิยา ชัยชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 จิราภรณ์ ปาลี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ประนอม แก้วระคน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-31 10:42:31

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-11-25 15:42:13