นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย เกดิษฐ์ กว้างตระกูล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย เกดิษฐ์ กว้างตระกูล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs Kadit Kwangtrakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: บุคลากร
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชินภัทร ธุระการ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 เกยูร ดวงอุปมา รองคณบดี งานบริการการศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 โกศล เรืองแสน รองคณบดี งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4 วสันต์ ด้วงคำจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ศลิษา วีรพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ชโลธร ธรรมแท้ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เก่งกมล วิรัตน์เกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-31 11:31:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -