นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร เกศวลี ยงรัมย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร เกศวลี ยงรัมย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr Ketvalee Yongram
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ผลกระทบของลักษณะไม่ใช่นิวโทเนียนของเลือดในการนำส่งอนุภาคนาโนแม่เหล็กในหลอดเลือดหลายสาขา 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรดนัย กาศเกษม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ขจรเดช เวียงสงค์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 วสันต์ ปินะเต อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4 พิมพ์ทอง ทองนพคุณ อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
5 วสันต์ ปินะเต อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
6 คมกริช โชคพระสมบัติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 สุทธิษา ก้อนเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิข์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 สุชาติ โอษคลัง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-31 11:42:26

แก้ไขล่าสุดโดย : -