นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ชัยยุทธ ปิยวรนนท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ชัยยุทธ ปิยวรนนท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Chaiyuth Piyaworanon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสลายขยะพลาสติกโดย TGA และ DTA งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2 ประภัสสร บัวนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 พูนศิริ หอมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 สุภัทรา ขบวนฉลาด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 ลักขณา ศิรประภาพูน นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 สุวรรณา จันคนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 ชุลีกานต์ สายเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 ภัทรนันท์ ทวดอาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 สุพัทรา แตงทับทิม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด 2563-08-08 03:50:10

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด 2563-08-10 14:49:13