นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว รจนา เชื้อโคกกรวด

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว รจนา เชื้อโคกกรวด
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Rotjana Chuakokkruad
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 2440
  • อีเมล : rotjana.c@nrru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายและการประยุกต์ใช้ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 วรวัตน์ พรหมเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 รัตนา เพ็งเพราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 นฤมล ประคองรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด 2563-08-08 03:50:12

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด 2563-08-10 14:50:15