นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ชาญ ยอดเละ

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 อัศวิน สืบนุการณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 สุขใจ สมพงษพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 จุณจะรา ทุยไธสง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 สถิตรัตน์ รอดอารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 ชวนพิศ จารัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 อำนวย วัฒนกรสิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 ยุพเยาว์ โตคีรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/07/2543 ปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี Chemistry Chemistry The University of New England
2543 ปริญญาโท Environmental and Ecological Science Environmental and Ecological Science Lancaster University
2558 ปริญญาเอก Environmental Sciences Environmental Sciences University of East Anglia

สร้างโดย : จารุวรรณ พากเพียร 2563-08-13 11:30:28

แก้ไขล่าสุดโดย : จารุวรรณ พากเพียร 2563-09-08 09:51:40