นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ชวิศ จิตรวิจารณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ชวิศ จิตรวิจารณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Chawit Chitwicharn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางอากาศบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อัศวิน สืบนุการณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 จุณจะรา ทุยไธสง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 สถิตรัตน์ รอดอารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 วิทญา ตันอารีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 พิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 ชาญ ยอดเละ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 นรภัทร น้อยหลุบเลา "อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม" มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/01/2535 ปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2527 ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
2534 ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545 ปริญญาเอก สิ่งแวดล้อมศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างโดย : จารุวรรณ พากเพียร 2563-08-13 11:45:48

แก้ไขล่าสุดโดย : จารุวรรณ พากเพียร 2563-08-13 11:49:06