นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. วันธนา ศิลปวิลาวัณย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. วันธนา ศิลปวิลาวัณย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Wanthana Silpawilawan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • อีเมล : wanthana.s@nrru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ชนิดา บุตรรัตนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 ปัฐพงศ์ เทียมตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 อารีรัตน์ เมืองแสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 จุฑาพล จำปาแถม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 วรุตม์ คุณสุทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 ภัทรพงศ์ ขำคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 วัลลภ หอมระหัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด 2563-08-14 05:16:14

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด 2563-08-15 18:49:24