นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัฒน์ รังสูงเนิน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Thanawat Rangsungnoen
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาระบบดาวค 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ชนิดา บุตรรัตนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 ปัฐพงศ์ เทียมตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 อารีรัตน์ เมืองแสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 จุฑาพล จำปาแถม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 วรุตม์ คุณสุทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 ภัทรพงศ์ ขำคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 วัลลภ หอมระหัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
2553 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สร้างโดย : นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด 2563-08-14 17:24:20

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด 2563-08-21 14:45:13