นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Charuangrit Channok
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • อีเมล : physics007@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การจำลองผลการเร่งอนุภาคจากดวงอาทิตย์ในเหตุการณ์พายะสุริยะ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ชนิดา บุตรรัตนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 ปัฐพงศ์ เทียมตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 อารีรัตน์ เมืองแสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 จุฑาพล จำปาแถม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 วรุตม์ คุณสุทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 ภัทรพงศ์ ขำคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 วัลลภ หอมระหัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2539 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2543 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด 2563-08-14 17:26:25

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด 2563-08-21 14:41:47