นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Piyachat Wiriyaampaiwong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พืชศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Hairy root induction of Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Study of crude extract from lakoocha heartwood against isolated fungus. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การศึกษาคุณลักษณะของเชื้อ Klebsiella pneumoniae ดื้อยาคัดแยกจากบ่อเลี้ยงกบในจังหวัดกาฬสินธุ์. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การศึกษาเบื้องต้นของฤทธิ์ต้านเชื้อราจากสารสกัดหยาบใบหนามแดงต่อเชื้อราก่อโรคในหน้าวัว. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ยุพา บุตรดาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 สายฝน บรรลือทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 เดชชาติ นิยมตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 พวงเพชร พิมพ์จันทร์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 สิรินาท สุวินทรากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 ธรา ราษีนวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยนันท์ ชมนาวัง 2563-08-17 15:27:12

แก้ไขล่าสุดโดย : -